Close

Competitie Reglement (Extern)

NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

Wijzigingen ingaande het seizoenen 2014-2015 zijn cursief opgenomen; elk seizoen worden uiteraard ook de appendices 4 en 5 gewijzigd.

Waar dit de duidelijkheid ten goede kan komen, kunnen getallen in afwijking van de spellingregel in cijfers zijn weergegeven.

Bij alle verwijzingen naar spelers worden ook speelsters bedoeld.

ALGEMENE BEPALINGEN COMPETITIE- EN BEKERREGLEMENT

ARTIKEL 1

De laatst gepubliceerde uitgave van dit reglement geldt voor de competitiewedstrijden en de bekerwedstrijden die jaarlijks door de NHSB worden georganiseerd. Dit reglement bestaat uit:

·           algemene bepalingen competitie- en bekerreglement

·           reglement voor competitiewedstrijden

·           reglement voor bekerwedstrijden.

ARTIKEL 2

Gespeeld wordt volgens de 'Regels voor het schaakspel, vastgesteld door de wereldschaakbond (FIDE)’, in de officiële Nederlandse bewerking, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, tenzij in dit (NHSB‑) competitiereglement anders is bepaald.

Uitzonderingen:

1.    Op grond van het in het FIDE-reglement bepaalde in artikel 11.3 b), waarin staat dat de straf voor het in het spelersgebied brengen van een elektronisch communicatiemiddel minder streng mag zijn dan het verloren verklaren van de partij van de overtreder, geldt bij wedstrijden gespeeld voor de NHSB-competitie en -bekercompetitie het volgende  (echter met  uitzondering van de wedstrijden die worden gespeeld in de promotieklasse, waarvoor het KNSB-reglement van toepassing is):

Het verdient uitdrukkelijk aanbeveling om geen apparaten met een mogelijkheid tot communiceren (telefoons, tablets, laptops etc.) naar de speelruimte mee te brengen.

Meegebrachte apparaten dienen in ieder geval uitgeschakeld te zijn. Als geconstateerd wordt dat een speler een dergelijk apparaat tijdens zijn partij toch ingeschakeld heeft staan dan krijgt hij een tijdstraf van 5 minuten en dient hij het apparaat in bewaring te geven bij de arbiter. De tijdstraf is 10 minuten als het apparaat een voor andere spelers hoorbaar signaal afgeeft.

Weigert de speler het apparaat in bewaring te geven dan wordt de partij voor de speler verloren verklaard. Dit geldt ook als die speler via een apparaat communiceert of dat gedaan blijkt te hebben, of als blijkt dat hij een tweede apparaat ingeschakeld heeft staan. Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld. 

Het verdient aanbeveling dat de arbiter bij aanvang van de wedstrijd hier op wijst, maar aan het achterwege blijven daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

In bijzondere gevallen (familieomstandigheden, storingsdiensten) kan voor spelers een regeling getroffen worden.

2.    In tegenstelling tot het in het in het FIDE-reglement bepaalde in artikel 6.7, moet een speler in wedstrijden in de NHSB-competitie of –bekercompetitie  binnen een uur na het oorspronkelijk voor de wedstrijd vastgestelde aanvangstijdstip aan het bord verschijnen, tenzij de arbiter termen aanwezig acht om hiervan af te wijken ten gunste van de te laat zijnde speler. De partij wordt verloren verklaard voor de speler die niet tijdig aan het bord verschijnt.

ARTIKEL 3

In elk speellokaal dient het FIDE‑reglement, alsmede een exemplaar van dit competitie- en bekerreglement aanwezig te zijn.

ARTIKEL 4

In de algemene ledenvergadering van de NHSB wordt de hoogte van de boetes voor het overtreden van de regels in dit reglementvastgesteld.

ARTIKEL 5

De leiding van de competitie‑ en bekerwedstrijden berust bij de competitieleider van de NHSB. Deze zorgt voor handhaving van het competitiereglement en bevordert het volgens‑rooster‑spelen van de wedstrijden.

ARTIKEL 6

Wanneer een vereniging bij de competitieleider protesteert tegen de gang van zaken bij een competitie- of bekerwedstrijd, zal de competitieleider na van beide partijen binnen 10 dagen mondelinge dan wel schriftelijke verklaringen ontvangen te hebben zijn beslissing zo mogelijk binnen één week daarnakenbaar maken aan de betrokken vereniging(en). Indien een vereniging in beroep wenst te gaantegen de beslissing van de competitieleider, dan dient binnen 10 dagen na ontvangst van de beslissing van de competitieleider dit beroep schriftelijk (of via email) te zijn ontvangen door de secretaris van de NHSB. De secretaris schakelt namens het bestuur van de NHSB binnen 3 dagen de scheidsrechterscommissie in.Indien het beroepniet wordt toegewezen betaalt de vereniging, die het beroepindiende, een in de algemene ledenvergadering vast te stellen vergoeding. De beslissing van de scheidsrechterscommissie is bindend.

ARTIKEL 7

De vijf leden van de scheidsrechterscommissie worden door het bestuur van de NHSB benoemd voor een periode van drie jaar. Bij de behandeling van een protest trekken de commissieleden, die lid zijn van een bij de klacht betrokken vereniging, zich terug. De beslissing wordt dan door de overige leden van de commissie genomen. Indien er minder dan drie leden resteren benoemt het bestuur plaatsvervangende leden, zodat de commissie uit minimaal drie leden bestaat. De commissie tracht haar beslissing zo mogelijk voor de volgende ronde van de competitie te nemen en aan de betrokken partijen kenbaar te maken, alsmede aan de competitieleider van de NHSB.

Het bestuur van de NHSB spreekt met de benoemde leden van de scheidsrechterscommissie een ad hoc te volgen werkwijze af als een beroep wordt ingediend.

ARTIKEL 8

Leden van een vereniging mogen voor die verenigingaan de NHSB-competitie of -bekercompetitie deelnemen zodra zij voorkomen op de NHSB-ledenlijst en als lid staan geregistreerd bij die vereniging. Leden, waarvan het relatienummer nog niet bekend is, mogen zodra aantoonbaar is dat de speler bij de ledenadministratie is aangemeld onder het nummer 0 (nul) spelen totdat hun relatienummer bekend is.

Overtreding van dit artikel wordt bestraft overeenkomstig artikel 22.

ARTIKEL 9

Een speler mag gedurende het competitieseizoen voor slechts één bij de NHSB geregistreerd staande vereniging uitkomen in de competitiewedstrijden en voor slechts één bij de NHSB geregistreerd staande vereniging uitkomen in de bekerwedstrijden. Dit mogen verschillende verenigingen zijn.

ARTIKEL 10

Een speler, die binnen zes maanden na het bedanken, opnieuw als lid van zijn vereniging wordt aangemeld, kan slechts dan aan de lopende of aanstaande competitie deelnemen wanneer zijn vereniging voor hem alsnog de contributie aan de NHSB betaalt over het tijdvak, waarin hij niet als lid van zijn vereniging bij de KNSB ingeschreven is geweest, behoudens dispensatie van het bestuur van de NHSB.

ARTIKEL 11

In alle gevallen, waarin dit competitie- en bekerreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NHSB.

COMPETITIEREGLEMENT

ARTIKEL 1

Aan de competitie kunnen de bij de NHSB aangesloten verenigingen met één of meer teams deelnemen.

ARTIKEL 2

De competitie wordt gespeeld in klassen. Het aantal klassen is onbepaald. De klassen worden zo veel mogelijk in gelijkwaardig geachte groepen onderverdeeld.

ARTIKEL 3

Het aantal teams in de promotieklasse bedraagt tien, in de overige klassen wordt, zo mogelijk, met acht teams per groep gespeeld. De teams bestaan uit acht spelers, in de derde klasse uit zes en in de vierde klasse uit vier spelers.

ARTIKEL 4

  1. Voor 1 juli van elk jaar moeten de verenigingen mutaties met betrekking tot het aantal teams aan de competitieleider kenbaar maken. Voor de vierde klasse is deze datum 15 september. Zodra de indeling op het internet wordt gepubliceerd en/of naar de verenigingen per e-mail wordt verstuurd, is deze definitief. Wijzigingen m.b.t. de speellocatie, het vervroegen van de speeldatum, het terugtrekken of toevoegen van een team e.d., dienen door de betrokken vereniging zelf aan de tegenstander en aan de competitieleider te worden doorgegeven. De wijzigingen dienen minimaal 14 dagen voor de geplande wedstrijddatum bij de tegenstander bekend te zijn.

Indien een vereniging op de genoemde mutatiedata geen mededelingen daaromtrent aan de competitieleider heeft gedaan, wordt deze vereniging geacht met de zelfde teams als het jaar ervoor aan de competitie deel te nemen, behoudens promotie naar of degradatie uit de KNSB-competitie.

Als een team wordt teruggetrokken nadat de mutatiedatum van 1 juli of 15 september is gepasseerd, dient een door de algemene vergadering vast te stellen boete te worden voldaan.

Een beroep op overmacht kan worden ingediend bij het bestuur.

  1. Voor verenigingen met jeugdleden is van belang:
  1. Verenigingen kunnen uiterlijk 1 juli (3e klasse en hoger) of 15 september (4e klasse) teams aanwijzen als een zogenaamd “jeugdteam”. Deze teams bestaan tenminste voor de helft plus één uit jongere spelers (niet ouder dan 17 jaar op 1 oktober van de betreffende competitie). Een jeugdteam heeft de verplichting om elke wedstrijd tenminste voor de helft (respectievelijk 4, 3 of 2) uit jeugdspelers te bestaan.

Indien een jeugdteam een wedstrijd met minder dan dit minimale aantal spelers heeft gespeeld, worden voor die wedstrijd twee matchpunten in mindering gebracht.

  1. Alle opgegeven jeugdspelers in een jeugdteam dienen voor dat team minimaal tweemaal te spelen. In afwijking van Artikel 8.3 geldt dit ook als het jeugdteam wordt aangemeld als het laagste team van een vereniging. Overtreding van dit artikel wordt door de competitieleider bestraft met het in mindering brengen van een matchpunt per niet gespeelde wedstrijd door de desbetreffende speler en met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.
  2. Indien naar het genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, kan een vereniging een jeugdteam omzetten in een “gewoon” team. Deze omzetting dient te geschieden voor de derde ronde. Vanaf de derde ronde wordt de omzetting op straffe van twee matchpunten toegestaan.
  3. De competitieleider zal voor de jeugdteams zoveel mogelijk de wedstrijden plannen op de vrijdagavonden. Echter: de vereniging die in de paring als eerste staat vermeld wordt geacht het thuisspelende team te zijn. Een thuisspelend team dat een jeugdteam als tegenstander heeft behoudt het recht om thuis te spelen indien een wedstrijd op vrijdagavond wordt gespeeld, desgewenst op een andere dan de reguliere locatie. Anders heeft het jeugdteam het recht om de uitwedstrijden ook thuis op de speelavond van het jeugdteam te spelen.

ARTIKEL 5

Een team dat voor de eerste maal aan de competitie wil deelnemen wordt gewoonlijk in de laagste klasse ingedeeld. Acht het bestuur, al of niet op verzoek van een vereniging, in verband met de speelsterkte van dit team, termen aanwezig voor plaatsing in een hogere klasse, dan is dit slechts mogelijk indien verkregen rechten van reeds aan de competitie deelnemende verenigingen daarbij worden geëerbiedigd. Beroep hiertegen is tot uiterlijk 15 augustus mogelijk  bij het bestuur, conform artikel  6 (algemeen).     

ARTIKEL 6

Indien verenigingen willen fuseren met een andere vereniging of daarmee een samenwerkingsverband willen aangaan dan dient men dit uiterlijk een week voor aanvang van de nieuwe competitie van het eerstspelende team te melden bij het bestuur of de competitieleider. Het bestuur beslist vervolgens over de indeling van de teams.

ARTIKEL 7

De competitieleider stelt het programma van de competitie op.

Op zondagen en erkende feest- en herdenkingsdagen worden in het algemeen geen wedstrijden vastgesteld, maar er kan wel op zulke dagen gespeeld worden na onderlinge overeenstemming.

-            De promotieklasse speelt op dezelfde data als die welke zijn vastgesteld voor de KNSB-competitie.

-            De laatste ronde van de promotieklasse wordt zo mogelijk gezamenlijk op één locatie verspeeld.

-            Ook in de andere klassen kan een laatste ronde per poule op eenzelfde locatie worden verspeeld. 

-            Als zich geen belemmeringen voordoen van organisatorische aard,wordt tussen de data van twee opeenvolgende KNSB-competitieronden een complete NHSB-ronde gespeeld, te beginnen met de 1e klasse en eindigend met de 4e klasse. Voor elke klasse wordt zo mogelijk één kalenderweek aangewezen. Zonodig worden de 1e en de 2e klasse in dezelfde kalenderweek vastgesteld en zo ook de 3e en de 4e klasse.

-            Verenigingen kunnen onderling overeenkomen om eerder te spelen. De competitieleider moet daarvan vooraf op de hoogte worden gesteld.

Zie voor het programma van het volgende seizoen appendix 4.

ARTIKEL 8

1.    Een vereniging die aan de competitie deelneemt, geeft aan de competitieleider de namen op van de spelers, die voor elk team afzonderlijk uitkomen.

Dit dient bij voorkeur te gebeuren d.m.v. het webformulier op de NHSB-website, waarop de opstellingen vervolgens worden gepubliceerd.

De samenstelling van een team moet uiterlijk een week vóór de eerste wedstrijd van dat team bij de competitieleider bekend zijn. (Bij eventueel vooruitspelen: in overleg.)

Een eventuele wijziging in de vaste opstelling vóór de eerste speelrondeis toegestaan voor maximaal twee spelers en dient aan de competitieleider en de eerste tegenstander te worden medegedeeld.

Bij niet tijdig indienen van de namen wordt een door de algemene vergadering  vastgestelde boeteopgelegd  enwordt de opstelling van de eerste wedstrijd van het desbetreffende seizoen als basisopstelling beschouwd.

2.    De indeling in teams vindt plaats op basis van speelsterkte. Dit heeft ook betrekking op het eersthogere team van de vereniging dat in de KNSB-competitie speelt.

       Uitgangspunt is daarbij de KNSB-ratinglijst per 1 augustus van het jaar waarin de competitie start.

       Er is geen toelichting of verzoek nodig als spelers uit een lager team maximaal 60 ratingpunten hoger staan dan de speler met de laagste rating uit het hogere team.

       De resultaten van een voorgaande interne competitie kunnen bij de indeling van de teams voorrang krijgen boven de ratings, als er van een concrete onderscheidende prestatie sprake is. Ook kan een eigen clubreglement op basis van andere (te berekenen) criteria een rol spelen.

       Een vereniging die de teams indeelt op basis van de resultaten in een interne competitie of op basis van berekeningen m.b.t. nog andere voor die club geldende criteria, moet de competitieleider - voorafgaand aan de opgave van de teams – een overzicht sturen van de competitiestanden, dan wel die criteria alsmede de resultaten van de berekeningen.

       Voor verenigingen in samenwerkings- of fusieverband, met meerdere interne competities, kan een regeling getroffen worden als men prijs stelt op een teamindeling op basis van zogenaamde ‘bloedgroepen’.

       De bloedgroep van een speler is de vereniging waarbij hij hoofdlid is en eventueel aan de interne competitie deelneemt. Een speler mag eenmaal invallen in een team van een andere dan de eigen bloedgroep.

       In een achttal of zestal dat samengesteld is uit leden van een bloedgroep mogen twee spelers van een andere bloedgroep opgenomen worden, in viertallen mag het één speler zijn. Die spelers worden dan geacht bij de bloedgroep van dat team te behoren.

       Verenigingen die kiezen voor een dergelijke constructie moeten, vóór de opgave van de teams de competitieleider een overzicht sturen van de bloedgroepen en competities van de teamleden.

       In bijzondere gevallen kan aan een speler dispensatie worden verleend om in een lager team te spelen dan dat waartoe hij op basis van het vorenstaande redelijkerwijs gerekend moet worden.

       De aangevoerde argumenten dienen voor aanvang van de competitie door de competitieleider te zijn geaccepteerd.

      

       De betreffende speler mag in de lopende competitie van zijn team hoogstens eenmaal in een hoger team van zijn vereniging uitkomen.

       Als de speler voor de tweede maal invalt in een hoger team dan vervalt de dispensatie.

       Een speler die met dispensatie in een lager team speelt, mag slechts invallen in het team waarvoor hij normaal gesproken zou zijn opgegeven, of een hoger.

       In een team mogen niet meer dan drie spelers met dispensatie worden opgenomen.

       Als een ‘zwakkere’ speler op basis van voor de competitieleider aanvaardbare redenen in een hoger team wordt opgenomen, is voor de dan ‘te sterke’ speler(s) in het lagere team geen dispensatie vereist.

       De gemiddelde (KNSB-)teamrating van een hoger team, waarbij team 1 het hoogste team is, dient hoger te zijn dan die van een lager team, ongeacht de manier waarop de samenstelling tot stand kwam.

 

3.   Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen voor dat team in deze competitie minimaal tweemaal te spelen, met uitzondering van het laagste of enige team. Overtreding van dit artikel wordt door de competitieleider bestraft met het in mindering brengen van een matchpunt per speler en met een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.

4.    Indien naar het genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende opstelling spelers vervangen worden door spelers, die niet of in een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de derde ronde.

 

ARTIKEL 9

De verenigingen zijn verplicht hun wedstrijden voor of op de in hun wedstrijdrooster vastgestelde datum te spelen. Wenst men uitstel van een wedstrijd, dan dient men uiterlijk 30 dagen voor de vastgestelde wedstrijddatum, onder opgaaf van de redenen, een daartoe strekkend verzoek bij de competitieleider in te dienen. De competitieleider beslist of dit verzoek kan worden ingewilligd en stelt eventueel een nieuwe wedstrijddatum vast. Latere verzoeken om uitstel worden in de regel terzijde gelegd. Overtreding van dit artikel wordt bestraft als was die vereniging niet voor de wedstrijd opgekomen (zie artikel 14).

Wijzigingen in de speeldata, afgesproken in onderling overleg tussen verenigingen dienen te allen tijde aan de competitieleider te worden gemeld. Het niet doorgeven van de nieuwe datum aan de competitieleider wordt bestraft met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.

ARTIKEL 10

De kleurverdeling voor de competitiewedstrijden is als volgt: de bezoekende vereniging heeft aan de oneven genummerde borden wit. Elk team speelt aan een gelijk aantal borden met wit en met zwart.

ARTIKEL 11

In onderling overleg kunnen partijen voor de vastgestelde wedstrijddatum gespeeld worden. Het aantal vooruit te spelen partijen van een wedstrijd mag nooit meer bedragen dan de helft.

ARTIKEL 12

De competitieleider is gemachtigd vastgestelde wedstrijden uit te stellen, indien dit door overmacht of dreigende overmacht naar zijn inzicht noodzakelijk blijkt. Onder overmacht wordt mede begrepen slecht weer, welke omstandigheid gevaar voor reizende spelers zou kunnen opleveren. Onder overmacht wordt in geen geval begrepen verhindering van spelers wegens ziekte of anderszins.

ARTIKEL 13

Voor een gewonnen partij wordt één bordpunt toegekend, voor een remisepartij een half punt en voor een verliespartij nul punten.

1.    Aan een team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden twee matchpunten toegekend, bij het behalen van een gelijk aantal bordpunten wordt aan beide partijen één matchpunt toegekend, en aan het verliezende team worden geen matchpunten toegekend.

2.    De definitieve uitslag van een wedstrijd staat vast bij aanvang van de nieuwe competitie.

ARTIKEL 14

1.    Indien een team een uur na het vastgestelde aanvangstijdstip niet met tenminste de helft plus één van het aantal spelers in het speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld.

2.    Wegens het niet‑opkomen, of het niet‑opkomen zoals omschreven onder lid 1, worden twee matchpunten in mindering gebracht en wordt een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete opgelegd, tenzij naar genoegen van de competitieleider overmacht wordt aangetoond. De opgelegde boete zal ten gunste komen van de vereniging, die wel met voldoende spelers aanwezig is.

3.    Door de competitieleider wordt een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd vastgesteld. Indien dit team ook dan niet opkomt, wordt het voor de duur van het lopende seizoen van deelneming aan de competitie uitgesloten en bestraft met een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete, tenzij naar genoegen van de competitieleider overmacht wordt aangetoond.

4.    In geval van uitsluiting van een team wordt artikel 15 toegepast. Zulk een team degradeert automatisch.

ARTIKEL 15

Wanneer een team de competitie niet uitspeelt, worden de reeds door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd, tenzij het meer dan de helft van het aantal vastgestelde wedstrijden heeft gespeeld. In dat geval worden de resterende wedstrijden voor de tegenpartij met 8 ‑ 0 gewonnen verklaard.

ARTIKEL 16

1.    De volgorde van de eindranglijst van een groep wordt bepaald door het aantal matchpunten. Hebben in een groep twee of meerdere teams hetzelfde aantal matchpunten behaald, dan wordt de volgorde bepaald door:

het aantal bordpunten

1.       het aantal matchpunten behaald in de onderlinge wedstrijd(en).

2.       het aantal bordpunten behaald in de onderlinge wedstrijd(en).

3.       Is de onderlinge wedstrijd in een gelijkspel geëindigd dan wordt de uitslag bepaald door de eerste zeven borden. Is het dan ook nog gelijk, dan de eerste zes borden, etc.

4.       Bij acht remises beslist het lot, tenzij de betreffende verenigingen een beslissingswedstrijd organiseren.

2.    In iedere groep promoveert het hoogst geëindigde team. In de promotieklasse degraderen de op de plaatsen  9 en 10 geëindigde teams. In de eerste klassen die op de plaatsen 7 en 8, in de tweede klassen die op plaats 8 en zoveel als nodig op plaats 7. Een team dat zich heeft teruggetrokken komt automatisch op een degradatieplaats te staan.

3.        Is in een bepaalde klasse extra promotie, respectievelijk extra degradatie noodzakelijk (bijvoorbeeld als meerdere Noord-Hollandse teams degraderen uit de KNSB-competitie), dan promoveren de teams met de meeste en degraderen de teams met de minste matchpunten, evenredig verdeeld over de groepen (tenzij het bestuur overeenkomstig artikel 5 een team aan de betreffende klasse wil toevoegen). Bij een gelijk aantal matchpunten beslissen de bordpunten. Zijn de bordpunten ook gelijk, dan beslist het lot. Indien de groepen in een klasse uit ongelijke aantallen teams bestaan, worden de teams vergeleken door het aantal matchpunten, resp. het aantal bordpunten, te delen door het aantal gespeelde wedstrijden.

ARTIKEL 17

1.      De leiding van een wedstrijd berust bij een door de thuisclub aangewezen arbiter/wedstrijdleider. Deze neemt bij voorkeur niet aan de wedstrijd deel. Indien hij wel aan de wedstrijd deelneemt, prevaleren zijn plichten als arbiter/wedstrijdleider boven die als speler. Indien blijkt dat voor een wedstrijd geen arbiter/wedstrijdleider is aangewezen of als blijkt dat deze bij het einde van de wedstrijd niet (meer) aanwezig is, wordt het team van de thuisclub bestraft met het in mindering brengen van een matchpunt. De aangewezen arbiter/wedstrijdleider is eindverantwoordelijk, maar hij mag wel taken delegeren naar anderen die bij het begin van de wedstrijd aan de spelers worden voorgesteld.

NB: In de promotieklasse is het de aangewezen arbiter/wedstrijdleider uitdrukkelijk niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen.  Het overtreden van deze regel wordt bestraft overeenkomstig artikel 22.

2.      Indien de leider van een team het met de beslissing van de arbiter/wedstrijdleider niet eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider. Het bezwaar dient duidelijk omschreven op het papieren wedstrijdformulier te worden vermeld en door beide teamleiders en de arbiter te worden ondertekend voor gezien. Het origineel of een duidelijk leesbare scan wordt naar de competitieleider gestuurd. Zie verder ook art. 6 algemeen.

DE OPSTELLING VAN DE SPELERS

ARTIKEL 18

In de opstelling van de spelers is men vrij.

ARTIKEL 19

1.    Een speler mag per speelseizoen niet voor een lager team uitkomen dan waarvoor hij is opgegeven.

2.    Een speler mag niet uitkomen in een team, wanneer hij reeds driemaal in een hoger team meespeelde (geldt ook voor KNSB-teams).

3.    Een speler kan per competitieronde maximaal tweemaal spelen (geldt ook voor KNSB-teams).

4.    Voor de spelerscontrole geldt dat per competitieronde een hoger team altijd eerder speelt dan een daaropvolgend team.

5.         Een speler die een partij vooruit speelt, kan voor geen enkel ander KNSB- of NHSB-team een partij spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum voor de oorspronkelijke wedstrijd.

6.    Een overtreding van dit artikel wordt bestraft overeenkomstig artikel 22.

ARTIKEL 20

Een verenigingslid dat niet ingevolge art. 8.1 van dit competitiereglement voor een team is opgegeven, mag niet als invaller fungeren in een lager team dan dat, waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn opgegeven.

Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden gerekend indien hij zou zijn opgegeven, is niet alleen de rating van de speler van belang, maar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde omstandigheden door de competitieleider te zijn geaccepteerd. Op de betreffende speler is vervolgens de zin uit artikel 8.2 van toepassing: “De betreffende speler mag in de lopende competitie van zijn team hoogstens eenmaal in een hoger geplaatst team van zijn vereniging uitkomen”.

Indien naar het oordeel van de competitieleider deze regel is overtreden, wordt de uitslag van de wedstrijd gewijzigd conform artikel 22. Tegen een dergelijke beslissing van de competitieleider is beroep mogelijk bij de scheidsrechterscommissie.

Een niet-opgegeven speler kan in het algemeen (zonder dispensatie te vragen) invallen in een team als zijn KNSB-rating (aan het begin van het seizoen) maximaal 50 (vijftig) punten hoger is dan die van de speler met de hoogste rating van het betreffende team, of niet hoger is dan die van de speler met de laagste rating van het naasthogere team, waarbij die spelers buiten  beschouwing worden gelaten aan wie dispensatie was verleend.

Bij invallen als hier bedoeld, wordt de KNSB-rating per 1 augustus laatstleden in aanmerking genomen; een eventueel lage klassering in de voorgaande interne competitie kan een rol spelen maar is niet automatisch rechtgevend.

In geval(len) van twijfel is het raadzaam vooraf contact op te nemen met de competitieleider.

ARTIKEL 21

1.    Indien een speler in een andere regionale bond is opgegeven voor een KNSB-team, of voor een andere regionale bond in de KNSB-competitie driemaal is ingevallen, mag deze speler niet meer uitkomen voor een team binnen de NHSB.

2.        Zodra voor de promotieklasse de 6e ronde en voor de overige klassen de 4e ronde is gespeeld, mogen leden die na de betreffende ronde als lid worden aangemeld gedurende de lopende competitie niet meer uitkomen voor de betreffende klasse, behoudens dispensatie door de competitieleider welke minimaal één week voor een eventueel te spelen wedstrijd moet worden aangevraagd. Dispensatie wordt verleend tot aan het eind van het lopende competitieseizoen en is o.a. van toepassing indien wordt aangetoond dat de betreffende speler gedurende het competitieseizoen niet is uitgekomen voor een andere vereniging en ook geen lid (meer) is van een andere vereniging. Verder zal bij verhuizing van een speler die is uitgekomen voor een team in een andere regionale bond de dispensatieregeling soepel worden gehanteerd.

3.        In een teamsamenstelling mogen maximaal twee spelers voorkomen die tevens lid zijn van een of meer verenigingen uit een andere regionale bond. Voor een groter aantal kan dispensatie verleend worden, waarbij geldt dat deze in al langer bestaande gevallen of bij kleine clubs soepeler wordt verleend.

Overtreding van dit artikel wordt bestraft overeenkomstig artikel 22.

ARTIKEL 22

Wanneer een daartoe niet gerechtigde speler (zie de artikelen 8 algemeen, 17.1, 19, 20, 21, 25) in een team in een wedstrijd meespeelt, wordt dit bestraft met aftrek van een bordpunt voor dat team en toekenning van een extra bordpunt aan de tegenstander,en een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.

Het maximum te halen bordpunten kan echter niet meer zijn dan het aantal spelers in het team. Het minimum te halen bordpunten kan nooit lager zijn dan 0 (nul).

AANVANG, EINDE EN BESLISSINGEN VAN WEDSTRIJDEN

ARTIKEL 23

1. Wedstrijden die op zaterdag worden gespeeld beginnen om 13:00 uur, tenzij de thuisspelende vereniging genoodzaakt is een eerder aanvangstijdstip tussen 12:00 en 13:00 uur vast te stellen. In onderling overleg kan een aanvangstijdstip vóór 12:00 uur worden afgesproken. De teamleider van de thuisspelende vereniging neemt minimaal 7 dagen voordat een competitiewedstrijd wordt gespeeld, contact op met de teamleider van de bezoekende vereniging. Hij doet dit zeker als de wedstrijd aanvangt op een ander tijdstip dan 13:00 uur en/of gespeeld wordt op een locatie die afwijkt van de normale speellocatie van de thuisspelende vereniging.

2. De thuisspelende vereniging draagt er zorg voor dat de speelzaal voor de duur van de wedstrijd beschikbaar is. Wedstrijden op andere werkdagen gespeeld, beginnen om 20:00 uur. Indien een speellokaal niet meer na 23:30 uur beschikbaar is wordt het aanvangstijdstip vastgesteld op 19:30 uur. In onderling overleg mag het aanvangstijdstip gewijzigd worden.

3.  Op het aanvangstijdstip van de wedstrijd moeten de klokken, ook van de niet‑aanwezige spelers, in werking worden gesteld. De tijd welke na het aanvangstijdstip nodig is om de speelzaal e.d. in orde te maken, wordt als verbruikte tijd in mindering gebracht op de bedenktijd van de spelers van de thuisspelende vereniging.

ARTIKEL 24

1.  Tijdens competitiewedstrijden van de NHSB mag in de speelzaal niet worden gerookt.

2.  Overtreding van deze regel wordt bestraft als was de thuisspelende vereniging niet voor de wedstrijd opgekomen:

- bij een eerste overtreding overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2;

- bij een tweede overtreding overeenkomstig Artikel 14.3 en 14.4.

     (zie ook appendix 1)

ARTIKEL 25

1.    Voor het begin van een wedstrijd overhandigen de teamleiders de opstellingen van de teams aan elkaar of aan de wedstrijdleider. Hierop moeten alle spelersnamen staan in volgorde van de opstelling.

2.        Bij niet‑opkomen van in de opstelling genoemde spelers mag men gedurende het eerste uur maximaal één van de niet‑opgekomen spelers vervangen.

Overtreding wordt bestraft overeenkomstig art. 22.

ARTIKEL 26

1.    Promotieklasse
Wedstrijden voor de promotieklasse worden op zaterdag gespeeld.

       De speeltijd bedraagt voor elk der spelers: 90 minuten voor de eerste 40 zetten, gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij, met een toevoeging van 30 seconden per zet van het begin van de partij.

       Bij vooruit te spelen partijen mag in onderling overleg een kortere speelduur worden overeengekomen, mits met handhaving van het aantal zetten en dienovereenkomstige inkorting van het speeltempo als boven bedoeld.

2.    Overige klassen

·      In de overige klassen is de speeltijd voor elk der spelers 100 minuten voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf het begin van de partij.

·      (Voorheen, en wellicht te gebruiken in onvoorziene gevallen:

·      De totale bedenktijd voor de overige klassen bedraagt 3½ uur.

·      De bedenktijd tot de eerste tijdcontrole bedraagt 1½ uur voor 36 zetten.

·      Nadat de bedenktijd tot de eerste tijdcontrole door een der spelers is overschreden en de partij nog niet is beslist, worden - bij mechanische klokken - beide uurwerken 3 kwartier vooruitgezet en treedt bijlage G (“Versneld beëindigen”) van de FIDE-regels voor het schaakspel in werking. Indien beide spelers dit wensen mogen mechanische klokken ook direct na het voltooien van de 36e zet van zwart vooruit worden gezet.

·      Mechanische klokken dienen zo afgesteld te worden dat zij bij de eerste tijdcontrole op 6 uur staan. Een speler verliest door tijdoverschrijding als hij er niet in slaagt het vereiste aantal zetten voltooid te hebben voordat zijn klok 6 uur aanwijst. Hij verliest ook als hij er niet in slaagt al zijn zetten voltooid te hebben om 7 uur op zijn klok. Maakt men gebruik van een elektronische klok, dan gelden de instellingen van de desbetreffende klok, tenzij deze aantoonbaar onjuist was ingesteld.)

VERDERE BEPALINGEN

ARTIKEL 27

Medespelers van een team en andere toeschouwers dienen zich te onthouden van op- en aanmerkingen over een aan de gang zijnde partij, het gebruik of de stand van de klokken of de tijdoverschrijding. De wedstrijdleider is verplicht de tijdoverschrijding vast te stellen. De teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te doen of aan te nemen, of een partij op te geven. Hij dient zich tot uitsluitend korte informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren ”bied remise aan”, ”neem remise aan”, of ”geef de partij op”. Als hem bijv. door een speler wordt gevraagd of hij remise zal aannemen, moet de teamleider antwoorden met ”ja”, ”neen” of de beslissing aan de speler zelf overlaten. De teamleider dient zich echter te onthouden van elke bemoeienis gedurende het spel. Hij mag geen speler inlichtingen over de positie op het schaakbord geven. Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyaliteit t.o.v. het team is, die uitgaat boven de eigen partij, is een schaakpartij in principe een wedstrijd tussen twee spelers. Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben over het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de speler zwaar dient te wegen is de speler absoluut niet verplicht de raad aan te nemen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler handelen over de partij zonder voorkennis en toestemming van deze speler.

ARTIKEL 28

1.  De ontvangende vereniging dient er voor te zorgen dat de uitslag van de wedstrijd binnen 24 uur na aanvang van de wedstrijd, doch bij wedstrijden op zaterdag vóór 22:00 uur, bij de competitieleider bekend is. Het is niet toegestaan de uitslag telefonisch door te geven tussen 22:00 uur ’s avonds en 10:00 uur ’s morgens. De ontvangende vereniging dient er verder voor te zorgen dat binnen 24 uur na aanvang van de wedstrijd het wedstrijdverslag (gedetailleerde uitslag van de wedstrijd) door de webmaster van de NHSB ontvangen is. Als ontvangstbevestiging geldt de aanpassing van de website van de NHSB, die automatisch tot stand komt. Bij een storing dient de ontvangende vereniging, zo mogelijk per e-mail, de gedetailleerde uitslag aan de competitieleider te zenden of anders contact met deze op te nemen. (Zie ook appendix 2)

Het niet nakomen van deze regel wordt bestraft met een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.

2.  Het officiële wedstrijdformulier moet met blokletters worden ingevuld en het dient de naam, de voorletters of de voornaam en het KNSB-relatienummer van de spelers te bevatten. Tevens dient voorafgaand aan de wedstrijd de naam van de wedstrijdleider te worden ingevuld. De ondertekende wedstrijdformulieren worden door de thuisspelende verenigingen bewaard voor een periode van tenminste één volledig seizoen volgend op het lopende seizoen.

     Het niet nakomen van deze regel wordt bestraft met een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.

3.  De teamleiders ondertekenen het wedstrijdformulier voor de juistheid van de namen en de KNSB-relatienummers van hun spelers en de uitslagen van de gespeelde partijen.

ARTIKEL 29

Naast de overtredingen  genoemd in artikel 22 kunnen ook overtredingen van het bepaalde in de artikelen 8.3, 14.2 en 14.3 worden bestraft met een in de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag voor elk geval van overtreding, of met een andere in de vergadering vast te stellen straf.

BEKERREGLEMENT

ARTIKEL 1

Aan de bekerwedstrijden kunnen de bij de NHSB aangesloten verenigingen met één team deelnemen.

ARTIKEL 2

Bij de bekerwedstrijden geldt het afvalsysteem. Het verliezende team valt af.

ARTIKEL 3

Bij de bekercompetitie wordt in de maanden september en oktober een voorronde gespeeld. Alleen de voorronde wordt regionaal geloot.

Op basis van de eindstanden van de competitie van het voorafgaande seizoen en rekening houdend met promotie krijgen zoveel teams in deze voorronde een bye, dat zich voor de 16e finale 32 teams plaatsen. Met dien verstande, dat de eerste 8 byes worden toegewezen aan de teams die zich in het voorafgaande seizoen hebben geplaatst voor de kwartfinales van de bekercompetitie.

-    16e finale: 32 teams, die spelen voor 1 januari;

-    8e  finale: 16 teams, die spelen voor 1 maart;

-    ¼ finale: 8 teams, die spelen voor half april;

-    ½ finale en finale: op een zaterdag in mei of juni spelen 4 teams de halve finales en op dezelfde dag de finalewedstrijden om de 1e t/m de 4e plaats.

De teams bestaan uit vier spelers.

De winnaar van de NHSB-bekercompetitie verwerft het recht in het volgende seizoen namens de  NHSB ook uit te komen in de bekercompetitie van de KNSB.

Als het winnende bekerteam (grotendeels) bestaat uit spelers die in de promotieklasse  uitkomen in een achttal dat promoveert naar de KNSB-competitie, dan gaat het recht om mee te spelen in de KNSB-bekercompetitie over naar de verliezende finalist  van de NHSB-bekercompetitie.

Als voor dat team hetzelfde geldt als voor de winnaar, dan gaat het recht over naar het team dat eindigt op de derde plaats van de NHSB-bekercompetitie.

ARTIKEL 4

Alle verenigingen die in het voorafgaande seizoen hebben deelgenomen aan de bekercompetitie worden ingedeeld voor het NHSB-bekertoernooi. Op deze wijze ingedeelde verenigingen die niet wensen deel te nemen en niet ingedeelde verenigingen die wel wensen deel te nemen dienen dit voor 1 juli aan de competitieleider kenbaar te maken.

ARTIKEL 5

Bij bekerwedstrijden komen de kosten van de zaalhuur en reizen (tot aan de slotronde) voor rekening van de deelnemende teams. De zaalhuur (geen reiskosten) in de slotronde komt voor rekening van de NHSB.

ARTIKEL 6

De competitieleider verzorgt de loting voor de bekercompetitie.

 

ARTIKEL 7

1.    Leden die niet vóór 1 januari van het lopende seizoen als lid zijn aangemeld, mogen niet in de lopende bekercompetitie meespelen, behoudens dispensatie door de competitieleider welke minimaal één week voor een eventueel te spelen wedstrijd moet worden aangevraagd. Dispensatie wordt verleend tot aan het eind van het lopende competitieseizoen en is o.a. van toepassing indien wordt verklaard dat de betreffende speler gedurende het competitieseizoen niet is uitgekomen voor een andere vereniging en ook geen lid (meer) is van een andere vereniging. Verder zal bij verhuizing van een speler die is uitgekomen voor een team in een andere regionale bond de dispensatieregeling soepel worden gehanteerd.

2.    Tot deelname aan de bekerwedstrijden zijn alleen die teams gerechtigd waarvan de spelers alleen uitkomen in de NHSB (geen KNSB‑spelers dus).

3.    Indien een speler niet meer in de NHSB-competitie mag spelen (3x ingevallen in de KNSB) mag hij niet meer deelnemen aan de NHSB-bekercompetitie.

4.        Indien een speler één keer heeft gespeeld in de KNSB-bekercompetitie mag hij niet meer deelnemen aan de NHSB-bekercompetitie. Dit geldt niet voor spelers die namens de NHSB deelnemen aan de KNSB-bekercompetitie.

5.        Een speler die met dispensatie in een NHSB-team speelt i.p.v. in een KNSB-team mag niet in een NHSB-bekerteam opgesteld worden.

ARTIKEL 8

Wanneer een daartoe niet gerechtigde speler (zie artikel 7 en 14 en artikel 25 competitie) in een team in een bekerwedstrijd meespeelt, wordt dit bestraft met aftrek van een bordpunt voor dat team en toekenning van een extra bordpunt aan de tegenstander en een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete.

ARTIKEL 9

Voor de bekerwedstrijden bepalen de verenigingen (wedstrijdleiders) onderling binnen de daarvoor gegeven periode wanneer men speelt.

Binnen een week na het bekend worden van de loting voor een ronde stuurt de thuisspelende club per e-mail een uitnodiging aan de bezoekers met daarin een voorstel voor een datum waarop de wedstrijd gespeeld kan worden. Een afschrift van deze e-mail wordt (cc) gezonden aan de competitieleider evenals reacties daarop. Als de bezoekers niet binnen een week na ontvangst op dit voorstel reageren wordt de voorgestelde datum de definitieve speeldatum.

De verenigingen kunnen in overweging nemen om (met behoud van ‘thuisrechten’) de wedstrijd op een andere locatie en/of speelavond te spelen.

Is onderlinge overeenkomst niet mogelijk dan stelt de competitieleider na raadpleging van beide verenigingen een datum en locatie vast.

ARTIKEL 10

De bezoekende vereniging heeft aan de oneven genummerde borden wit. Elk team speelt aan twee borden met wit en aan twee borden met zwart.

ARTIKEL 11

Voor een gewonnen partij wordt één bordpunt toegekend, voor een remisepartij een half punt en voor een verliespartij nul punten.

Een bekerwedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt. Bij gelijk eindigen wordt de uitslag bepaald door de eerste drie borden. Is het dan ook nog gelijk, dan de eerste twee borden, etc. Bij vier remises wordt geloot, tenzij men van tevoren overeenkomt dat men het loten vervangt door snelschaken. In dat geval spelen dezelfde spelers tegen elkaar met verwisselde kleuren een partij snelschaak, waarbij elke speler 5 minuten bedenktijd heeft voor de hele partij. Bij vier remises in de halve finales en de finales wordt niet geloot maar beslist snelschaken. Men dient het uiteindelijk verkregen resultaat (en op welke manier) bij gelijk eindigen wel op het wedstrijdformulier te vermelden.

ARTIKEL 12

Indien een team een uur na het vastgestelde aanvangstijdstip niet met tenminste twee spelers in het speellokaal aanwezig is, wordt de wedstrijd voor het desbetreffende team verloren verklaard en wordt een in de algemene ledenvergadering vast te stellen boete opgelegd, tenzij naar genoegen van de competitieleider overmacht wordt aangetoond. De opgelegde boete zal ten gunste komen van de vereniging, die wel met voldoende spelers aanwezig is.

ARTIKEL 13

1.  Tijdens bekerwedstrijden van de NHSB mag in de speelzaal niet worden gerookt.

2.  Overtreding van deze regel wordt bestraft als ware de thuisspelende vereniging niet voor de wedstrijd opgekomen (zie artikel 12).

     (zie ook appendix 1)

ARTIKEL 14

De artikelen 23.2, 23.3, 25.1, 27 en 28 van het competitiereglement zijn eveneens van toepassing op bekerwedstrijden.

ARTIKEL 15

De bedenktijd in bekerwedstrijden bedraagt  100 minuten voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf het begin.

Een thuis-spelende vereniging die voor een bekerwedstrijd niet over digitale klokken beschikt dient de bezoekers te vragen deze mee te nemen, of langs andere weg voor voldoende klokken en reserveklokken te zorgen waarop het vereiste speeltempo ingesteld kan worden.

BOETES EN VERGOEDINGEN

Elk deelnemend team aan de NHSB-competitie of NHSB-bekercompetitie mag eenmaal per seizoen een vergissing begaan zonder financiële gevolgen.

De volgende vergissing wordt bestraft met een boete van € 5.

De daarop volgende vergissing wordt verhoogd tot € 10, de daarop volgende tot  € 15 en de daarop volgende tot € 20. Hierna blijven de maximale kosten € 20 per vergissing.

Onder vergissingen worden de volgende aspecten verstaan:

A.        Een niet-speelgerechtigde speler.

            (art. 22 competitie resp. 8 beker)

B.         Een niet tijdig doorgegeven uitslag, waarvoor elke dag als een vergissing kan worden aangemerkt.

            (art. 28.1)

C.         Het onjuist invullen van het wedstrijdformulier.

            (art. 28.2)

D.        Het niet meespelen van een opgegeven speler.

            (art. 8.3)

Overige boetes, niet vallende onder vergissingen:

E.         Het niet verschijnen van een team of het verschijnen van een te klein gedeelte van een team:

            (art. 14 competitie resp. 12 beker) Altijd € 20 ongeacht het aantal vergissingen vooraf.

F.         Het terugtrekken van een team na de tweede ronde van een lopende competitie:

            (art. 15 competitie) Altijd € 20 ongeacht het aantal vergissingen vooraf.                                        

G.        De vergoeding voor de kosten van een afgewezen beroep:

            (art. 6 algemene bepalingen) Altijd € 45 ongeacht het aantal vergissingen vooraf.

H.         Het terugtrekken van het laagste team na de mutatiedatum van 1 juli respectievelijk 15 september.            (art. 4 competitie) Altijd          € 20,-- ongeacht het aantal vergissingen.

            Het terugtrekken van een hoger team. (art. 4 competitie) Altijd € 100,-- ongeacht het aantal             vergissingen.

I           Het niet tijdig indienen van de namen van de namen van de spelers voor een team voor het begin            van  de competitie. (art. 8 lid 1 competitie)  Altijd € 20,-- ongeacht het aantal vergissingen.

J.         Het niet doorgeven aan de competitieleider van een  gewijzigde datum. (art. 9 competitie) Altijd

            € 20,-- ongeacht het aantal vergissingen.       

Aldus besloten op de algemene ledenvergadering d.d. 4 juni 2014.

Zoals besloten op de gedelegeerdenvergadering van april 1995, zijn wijzigingen en/of toevoegingen t.o.v. eerder geldende reglementen cursief weergegeven.

De competitieleider,

Aart Strik

NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

APPENDIX 1: HET ROOKBELEID BINNEN DE NHSB”

Artikel 24 van het reglement is volstrekt duidelijk:

“tijdens competitiewedstrijden van de NHSB mag in de speelzaal niet worden gerookt”.

Wat wordt er verwacht van verenigingen die niet over een rookvrije ruimte beschikken of die binnen de vereniging een ander rookbeleid hebben afgesproken (bijvoorbeeld: “roken mag na 22.00 uur”).

De wedstrijdleiders van deze verenigingen nemen zodra de indeling van de competitie voor het nieuwe seizoen bekend is contact op met de wedstrijdleiders van de verenigingen die op bezoek komen om te controleren of er bij die teams bezwaar is tegen de in hun lokaal geldenden regels. Voor bekerwedstrijden dient dit te geschieden bij het vaststellen van een speeldatum.

Bij het geringste bezwaar zal een vereniging die niet over een rookvrije ruimte beschikt:

-    een andere wel rookvrije locatie zoeken, of

-    voorstellen de wedstrijd op de locatie van de bezoekers te spelen.

Een vereniging met een ander rookbeleid dan dat van de NHSB, zal:

-    binnen de vereniging voor die avond afspreken dat er niet gerookt mag worden, of

     een andere rookvrije locatie zoeken, of

-    voorstellen de wedstrijd op de locatie van de bezoekers te spelen.

“De vereniging die als gastheer optreedt, zal een bezoekende vereniging nooit onverwacht confronteren met een ruimte waarin tijdens een NHSB-wedstrijd gerookt wordt of gerookt gaat worden.”

Een bezoekend team dat niet is gewaarschuwd of dat niet heeft ingestemd met een afwijkend rookbeleid, heeft het volste recht de wedstrijd niet te spelen of te staken.

De ontvangende vereniging wordt daarop bestraft als was hun team niet opgekomen voor de betreffende wedstrijd:

-    bij een eerste overtreding overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2;

-    bij een tweede overtreding overeenkomstig Artikel 14.3 en 14.4.

NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

APPENDIX 2: “DE WEBSITE VAN DE NHSB”

De website van de NHSB (http://www.nhsb.nl/)komt in het reglement aan de orde in artikel 28.

Deze site is een belangrijk communicatiemiddel voor de schakers in Noord-Holland. Een dergelijk communicatie-instrument werkt alleen zo goed als de geboden informatie actueel is en daarom wordt zeker gedurende het seizoen geprobeerd de website dagelijks te onderhouden.

Een goed functionerende NHSB-website is mede een verantwoordelijkheid van alle bij de NHSB aangesloten verenigingen en hun besturen.

De medewerking bestaat o.a. uit:

-    het op een goede manier gebruik maken van dit medium voor het aankondigen en verslaan van toernooien en evenementen;

-    zorgen dat “links” de moeite waard blijven;

-    zorgen dat uitslagen compleet met alle individuele resultaten binnen 24 uur na aanvang van de wedstrijd op de website staan.

-    wedstrijdleiders en teamleiders controleren regelmatig of de aangeleverde gegevens correct zijn verwerkt;

-    verenigingen met weinig of geen bestuurders met interesse voor internet zoeken daarvoor binnen hun vereniging naar een contactpersoon.

N.B.

De verwerking van uitslagen, de daarmee samenhangende tabellen, de noodzakelijke spelerscontrole en de berekening van Elopunten etc. is geautomatiseerd. Basis van deze automatisering is het ledenbestand en meer in het bijzonder het relatienummer van de speler. Zonder deze nummers is verwerking van persoonlijke uitslagen zelfs onmogelijk. Een correcte en snelle opgave van nieuwe leden is dus van het grootste belang.

Elke wedstrijdleider en/of teamleider (of het daartoe door het bestuur van de vereniging aangewezen lid) vraagt bij de webmaster een zogenaamde inlogcode aan, met een daarbij horende “toelichting”.

Met deze code kan de bezitter van de thuisspelende vereniging de uitslagen verwerken, waarbij hij de gegevens van de spelers benut voorzover die bekend zijn in het ledenbestand van de NHSB. (Op deze manier ontstaat direct een controle op de speelgerechtigdheid van de speler voorzover het zijn of haar lidmaatschap van de NHSB betreft). Nog niet in het bestand opgenomen spelers worden met nr. 0 vermeld.

De inlogcode geeft slechts toegang tot de thuiswedstrijden van de eigen vereniging. Bovendien vervalt de toegang tot een wedstrijd uiterlijk 7 dagen na aanvang van de wedstrijd. Voor correcties op de uitslagen dient men zich dan te wenden tot de competitieleider. (Op deze manier wordt voorkomen dat “geknoeid” wordt met uitslagen van partijen, die al langere tijd geleden zijn gespeeld maar die nog wel van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het verwerken van de rating.)

NB.

De website is ook voor de pers een voorname bron van informatie. Zo zijn de uitslagen van alle teams uit onze regionale bond te vinden in het Noordhollands Dagblad van maandagen of dinsdagen. Het is daarom van groot belang dat alle uitslagen zaterdag verwerkt zijn.

Als wedstrijden worden verplaatst verdient het aanbeveling de speeldata op de website aan te (laten) passen, zodat iedereen kan zien dat een wedstrijd eventueel nog gespeeld moet worden en wanneer.

NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

APPENDIX 4: COMPETITIEPROGRAMMA 2014 - 2015

De KNSB heeft voor dit seizoen de volgende speeldata vastgesteld, die ook gelden voor de promotieklasse van de NHSB:

1e ronde          zaterdag         27 september  2014  week 39

2e ronde          zaterdag           1 november   2014  week 44

3e ronde          zaterdag         22 november   2014  week 47

4e ronde          zaterdag         13  december  2014  week 50

5e ronde          zaterdag           7 februari      2015  week   6

6e ronde          zaterdag           7 maart         2015  week 10

7e ronde          zaterdag         21 maart         2015  week 12

8e ronde          zaterdag         11 april           2015  week 15

9e ronde          zaterdag         25 april           2015  week 17

De gezamenlijke slotronde wordt georganiseerd door ……

Alle klassen spelen volgens de “Berger-tabel” te beginnen met ronde 2.

Overzicht van de vaste weeknummers voor de overige klassen:

(NB: 1° Uit praktische overwegingen volgt onderstaand schema niet steeds de promotieklasse; 

2° Voor de spelerscontrole geldt dat in deze klassen ronde ‘n’ geacht wordt te hebben  plaatsgevonden vóór ronde ‘n+1’ in de promotieklasse.)

                        1e klasse          2e klasse          3e klasse                      4e klasse

                                                                                              (onder voorbehoud)

ronde 1           week 40           week 41(a)      week 43(b)                 week 44

ronde 2           week 45           week 45           week 46                      week 47

ronde 3           week 48           week 48           week 49(c)                 week 50

ronde 4           week 51(d)      week 51(d)      week  2,5                    week   6

ronde 5           week   7           week   7           week   8(e)                  week 10 

ronde 6           week 11           week 11           week 12                      week 13

ronde 7           week 14(f,g)    week 14(f)       week 15(h)                  week 16

ronde 8                                                                                  (Indien 9 ronden:       

ronde 9                                                                                  gewijzigd schema)

    Verplaatsingen van wedstrijden

a) Voor Alkmaarse teams: van 8 okt. naar 1of 22 okt. 2014.

b) In verband met het begin van de herfstvakantie: van 10 okt. naar 3 okt. 2014.

c) In verband met Sinterklaas: van 5 dec. naar 28 nov. of 12 dec. 2014.

d) In verband met het begin van de kerstvakantie: van 19-20 dec. naar 12-13 dec. 2014.

e) In verband met het begin van de voorjaarsvakantie: van 20 febr. naar 13 februari 2015.

f) In verband met Goede Vrijdag: van 3 april naar 27maart 2015.

g) (De gezamenlijke slotronde in klasse 1A wordt gespeeld bij ……, in klasse 1B  bij …….)

h) In verband met paasmaandag: van 6 april naar 30 maart.

COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

APPENDIX 5:        KAMPIOENSCHAPPEN VAN DE NHSB SEIZOEN 2014 – 2015

(Onder voorbehoud van wijzigingen. Zie ook de wedstrijdkalender op de website)

Woensdag 1 oktober t/m         Veteranen HERFSTKAMPIOENSCHAP te IJmuiden

woensdag 26 november  2014

Zaterdag 8 november 2014:    Rapidkampioenschap (individueel) in Volendam

           SCHAKEN OP “DE DIJK”.

??                                :           Snelschaakkampioenschap (teams)

                                               Denksportcentrum te Haarlem           

Zaterdag 14 maart 2015:         Rapidkampioenschap (teams)

                                               DE RIETSCHOOT te Koedijk

Woensdag 4 maart 2015 t/m   Veteranen LENTEKAMPIOENSCHAP in Hoorn

woensdag 15 april 2015                     Verpleeghuis LINDENDAEL

Zaterdag  16 mei 2015                        Persoonlijk snelschaakkampioenschap

                                               De Huesmolen (?) te Hoorn

??                                            Persoonlijk Kampioenschap NHSB in Zaandam

                       

NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

COMPETITIE‑ EN BEKERREGLEMENT VAN DE NOORDHOLLANDSE SCHAAKBOND

SEIZOEN 2014 - 2015

APPENDIX 6:        Snelschaak- en Rapidkampioenschap voor NHSB-teams.

De NHSB streeft er naar om al dan niet in samenwerking met de Stichting Schaken in Noord-Holland ieder jaar een snelschaak- en een rapidschaaktoernooi te organiseren voor teams bestaande uit vier spelers die uitkomen voor verenigingen die lid zijn van de NHSB.

Zo mogelijk is er in beide toernooien een titelstrijd voor spelers uitkomende in de KNSB of de promotieklasse van de NHSB, een titelstrijd voor spelers uitkomende in de 1e of de 2e klasse van de NHSB en tenslotte een titelstrijd voor spelers uitkomende in de 3e of de 4e klasse van de NHSB. Bij gemengde teams dingt een team altijd mee in de afdeling voor de hoogste klasse waarin een of meer spelers van dat team uitkomen.

Enige jaren heeft de NHSB geprobeerd de inschrijving voor deze toernooien via het dit competitiereglement te regelen om zo de organisatoren van de toernooien te ontlasten voor wat betreft de werving van deelnemende teams. In de praktijk bleek het resultaat daarvan te verwaarlozen.

In verband hiermee zijn nadere bepalingen omtrent deze kampioenschappen uit het competitiereglement verwijderd. Het reglementeren van de toernooien waarin om deze kampioenschappen worden gespeeld is overgedragen aan de respectievelijke organisatiecomités.

De Stichting Schaken in Noord-Holland probeert conform haar beleidsplan haar toernooien in geografische zin te spreiden over de regio. Ook is onderdeel van het beleid, verenigingen binnen de NHSB te zoeken die de organisatie van een van de toernooien op zich willen nemen.

In dat kader wordt het herfstkampioenschap voor veteranen georganiseerd door SV Kijk Uit; het rapidkampioenschap individueel door SC Volendam; snelschaakkampioenschap voor teams door Kennemer Combinatie; rapidkampioenschap voor teams door Schaakgroep Koedijk; lentekampioenschap voor veteranen door Caïssa-Eenhoorn; het persoonlijk kampioenschap door ZSC/Saende en het snelschaakkampioenschap individueel door Caïssa- Eenhoorn.

Zie voor nadere informatie appendix 5 van dit reglement en de wedstrijdkalender op onze website.

Loading...
Loading...