Close

Competitie Reglement (Intern)

Het competitie reglement stamt uit 2012 en behoeft wat aanpassing -

 

Artikel I
Het speelseizoen begint in september. De wintercompetitie eindigt in mei/begin juni.
Het speelseizoen is ingedeeld in 4 perioden van 9 rondes Na 3 periodes worden de spelers op ranking verdeeld in groepen, 3 van 10 spelers en de rest in groep vier.
Er wordt niet gespeeld:
a. indien op een speelavond een algemene vergadering is belegd;
b. op 5, 24, 25, 26, 31 december, 1 januari, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Koninginnedag.
Het bestuur zal er naar streven om ieder jaar een aantal evenementen te doen plaatsvinden, waarbij het aantal ronden voor de competitie echter niet minder dan 30 zal worden.

Artikel II
a. Op de speelavonden wordt er gestart met schaken om 20.00 uur.
b. Wie die avond verhinderd is moet daarvan tijdig melding maken bij de wedstrijdleider. Dit kan via e-mail of telefonisch tot de dag van spelen vóór 12.00 uur. Daarna wordt de indeling voor de avond gemaakt en per e-mail naar de spelers opgestuurd.
De witspeler is verplicht de uitslag van de partij op het indelingsformulier te vermelden.
Er wordt gespeeld volgens de meest actuele uitgave van de “regels voor het schaakspel”, vastgesteld door de wereldschaakbond FIDE.
De speeltijd is 36 zetten in 90 minuten en daarna 15 minuten per persoon uitvluggeren. Jongeren, die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en voor zover zij lager genoteerd staan dan de 15e plaats op de ladder, mogen echter verlangen dat de speeltijd wordt bekort tot 60 minuten per persoon voor de gehele partij.

Artikel III
Er wordt gespeeld volgens een zogeheten “laddersysteem”. Voor de indelingen wordt er gebruik gemaakt van het computerprogramma Selvilla.
a. De speler met het hoogste aantal behaalde punten krijgt rangnummer 100, de daaropvolgende krijgt rangnummer 99, enz.
b. Bij de aanvang van de competitie komt de volgorde van de spelers overeen met de volgorde van de meest recente ratinglijst van de KNSB en of de eindstand van de competitie van het vorige jaar.
a. Men speelt steeds tegen de dichtst boven of onder zich staande aanwezige speler, met dien verstande dat men zoveel mogelijk gedurende een periode slechts eenmaal tegen dezelfde tegenstander mag uitkomen.
b. Er kan ook worden gespeeld tegen een eventuele gepermitteerde (gastspeler), maar alleen als de speler daarmee vooraf instemt
Indien er een oneven aantal spelers aanwezig is, zal een speler verplicht vrij zijn. Het
a. Ten behoeve van een evenwichtige kleurverdeling wordt van iedere speler het kleursaldo bijgehouden, waarbij wit voor 1 telt en zwart voor -1.
b. Bij de kleurtoekenning van een partij wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk op een kleursaldo van nul uit te komen. Het indelingsprogramma houdt bij wie er aan de beurt is , in alfabetische volgorde. De stand van het vorige jaar wordt overgenomen.
c. Bij een gelijk kleursaldo speelt de hoogst geklasseerde speler met zwart.
d. Bij een tweede ontmoeting tussen dezelfde spelers wordt met verwisselde kleuren gespeeld.
e. Bij een derde ontmoeting tussen dezelfde spelers is de kleurverdeling – net als bij de eerste partij – weer afhankelijk van het kleursaldo van beide spelers.

Artikel IV
a. Partijen, die in de Bondscompetitie van de NHSB worden gespeeld, gelden eveneens voor de onderlinge competitie.
b. Hierbij gelden uitsluitend de op donderdagavond gespeelde partijen.
Voor een partij in de onderlinge competitie krijgt men
a. bij winst: de volle waarde van het op dat moment geldende rangnummer van de tegenstander waarvan gewonnen werd;
b. bij remise: de halve waarde van het op dat moment geldende rangnummer van de tegenstander waartegen remise werd gespeeld;
c. bij verlies: niets;
d. met dien verstande dat als tegen een gepermitteerde (gastspeler) of nieuw lid met een lager rangnummer wordt gespeeld, het eigen rangnummer geldt.
Voor een partij in de Bondscompetitie van de NHSB krijgt men 2/3 van de eigenwaarde aan punten.
Wanneer men verzuimt om een voor de competitie geldige partij te spelen, dan krijgt men 2/3 van de eigenwaarde aan punten. Deze regel wordt maximaal 3 keer per speelseizoen toegepast.
Degene die verplicht uitgeloot is krijgt 2/3 van de eigenwaarde punten.
Degene die op een competitieavond niet kan spelen omdat hij in overleg met het bestuur de club elders vertegenwoordigt en tevens diezelfde week niet is uitgekomen in de Bondscompetitie van de NHSB krijgt 2/3 van de eigenwaarde punten.

Artikel V
Aan het einde van het seizoen wordt een prijs uitgereikt aan de speler met het hoogst aantal behaalde punten (de clubkampioen), alsmede aan de spelers die op de tweede en derde plaats eindigen.
Bij gelijk eindigen beslist eerst het minst aantal gespeelde partijen, daarna de onderlinge resultaten, daarna het totaal aantal gewonnen partijen, daarna het aantal met zwart gewonnen partijen

Artikel VI
Na 3 periodes wordt aan iedere speler de groepscode A, B, C of D toegekend. Toekenning van deze codes gebeurt door het bestuur op basis van de rating na deze 3 periodes. Groepscode A geldt daarbij voor spelers met de hoogste ratings, D geldt voor laagste ratings.
Aan het einde van het seizoen worden groepsprijzen uitgereikt aan de eerste speler op de reguliere eindranglijst met code B, code C en code D.

Artikel VII
Parallel aan de reguliere puntentelling wordt per periode een ranglijst bijgehouden van behaalde bordpunten. ( winst = 1, remise = 1/2, verlies = 0). Voor de periode-puntentelling tellen zowel partijen in de interne- als externe competitie, gespeeld op de reguliere speelavond. Komt men echter op de reguliere speelavond niet omdat in dezelfde week een bondswedstrijd moet worden gespeeld, dan telt voor de periode het resultaat van die partij.
Aan de hoogst staande speler op de perioderanglijst aan het eind van de betreffende periode wordt de titel van “Periodekampioen” toegekend.
Bij een gelijk aantal bordpunten beslist eerst het minst aantal gespeelde partijen in de betreffende periode, daarna het onderlinge resultaat, daarna de hoogste score van die periode met zwart, daarna het meeste aantal winstpartijen van die periode en tenslotte de laagste positie op de ladderranglijst aan het begin van het seizoen.
De periodekampioenen ontvangen aan het eind van het speelseizoen een prijs; indien zij echter aan het eind van de competitie beslag leggen op een van de drie ereplaatsen of een groepsprijs dan wordt de periodeprijs voor de betreffende periode toegekend aan de volgende speler op de ranglijst van die periode.
Men komt slechts 1x in aanmerking voor een periodeprijs, het eerste resultaat geldt. Hierdoor en door het gestelde onder 4 in dit artikel kan het voorkomen dat men pas aan het eind van de wintercompetitie weet of en zo ja, over welke periode men een periodeprijs krijgt toegekend.

Artikel VIII
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur (september 2012).

Loading...
Loading...